Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

15 MAR 2016 09:22
Välkomna på årsmöte onsdagen den 6 april 2016 kl 19:00 i Bålsta Frisbeeklubb.
Mötet hålls i Klubbstugan.
 • Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:39

Utdrag ur stadgar för Bålsta Frisbeeklubb:
"17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet."
Lösa medlemsavgift.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  e) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas

  Dokument:
  Budget 2016
  Förslag nya stadgar BFK
  Motioner
  Nuvarande stadgar
  revisionsberättelse
  Verksamhetsberättelse 2015
  Verksamhetsplan 2016

Skribent: Susann Bergström

Postadress:
Bålsta FK - Frisbee
Anders Mikkola, Skymningsvägen 8
74638 Bålsta

Besöksadress:
Viby skogen
74637 Bålsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: balstafrisbee@gmail....